Contra la repressió al moviment 15M

A continuació el comunicat en relació a les detencions d’avui. (Versión en Castellano e Inglés a continuación)

Important: aquesta tarda 19h a Plaça Catalunya concentració. #15MLliure

Contra el procés repressiu al moviment 15M

Avui, dia 3 d’octubre han estat practicades com a mínim tres detencions arrel de la protesta que va tenir lloc el 15 de juny de 2011, a les portes del parc de la Ciutadella de Barcelona. Volem expressar tot el nostre suport a totes les persones que es puguin veure represaliades per aquests fets i el rebuig més ferm al proces jurídico-político que ha obert l’Audiència Nacional.

El conseller d’Interior del govern de la Generalitat, Felip Puig i el magistrat de l’Audiència Nacional Eloy Velasco estan impulsant una operació repressiva, amb la col·laboració de la Fiscalia General de Catalunya, contra un moviment social massiu que està plantant cara a les polítiques de retallades pressupostàries, en àmbits tan importants com l’ensenyament i la sanitat entre d’altres. En lloc de parar atenció al malestar ciutadà envers la crisi i les retallades antisocials, els poders fàctics responen amb la repressió i la criminalització de la dissidència. A aquesta situació cal afegir-hi el paper fonamental que una entitat tan antidemocràtica i poc representativa com Manos Limpias ha tingut en aquest procés. Ells han estat els impulsors del próces, presentant una querella criminal contra el 15-M davant l’Audiència Nacional. A tot això s’hi suma el procés penal que estan patint 6 persones als jutjats de Barcelona per la mateixa protesta.

Cal destacar que l’Audiència Nacional és una institució hereva del ‘Tribunal de Órden Público’ franquista (TOP), un tribunal d’excepció utilitzat històricament en casos amb un caire clarament polític. Les persones que afrontaran aquest procediment són acusades d’un delicte “Contra les Institucions de l’Estat”, delicte que no ha estat mai aplicat a les múltiples protestes esdevingudes davant dels diversos parlaments autonòmics, el Congrés dels Diputats o el Senat. Tampoc no va passar l’any 1984 quan, cal recordar-ho, una multitud de militants de Convergència Democràtica de Catalunya, congregats a les portes del Parlament, va protagonitzar una protesta molt més contundent que la del 15 de juny, en aquest cas contra els diputats del Partit dels Socialistes de Catalunya. Aleshores, els dirigents convergents no van fer cap referència a la honorabilitat d’una de “les màximes institucions del país”.

Entenem aquestes actuacions no com una acció contra persones específiques -que en tot cas serien bocs expiatoris – sinó com un atac al conjunt del moviment 15M. Un moviment amb un recolzament social molt elevat que encapçala la crítica a l’actual sistema de representació política, així com a les mesures econòmiques d’austeritat neoliberal promotores de segregació i exclusió social.

La convocatòria del 15 de Juny del 2011 va ser una decisió presa a partir del debat públic, obert, transparent i horitzontal que van tenir les multitudinàries assemblees d’aleshores. És per això, que creiem que aquest procés constitueix un atac a tot el moviment.

Aquesta protesta va ser instrumentalitzada i exagerada pel conseller d´Interior Felip Puig i el govern amb imatges hàbilment construïdes, com la de l’arribada del president de la Generalitat i altres membres del Govern en helicòpter al Parlament. L’objectiu de Convergència i Unió (CiU) amb totes aquestes cortines de fum ha estat prou clar: desviar l’atenció pública del que estava passant dins de l’hemicicle, on es debatien uns pressupostos antisocials absolutament il·legítims, en tant que no constaven a cap programa electoral i no van passar per cap referèndum vinculant.

No obstant això, el diumenge 19 de juny una marea humana de més de 200.000 persones va respondre tant al muntatge polític com a les greus retallades socials patides per la població catalana en els darrers mesos, manifestant-se sota el lema ‘El carrer és nostre, no pagarem la vostra crisi’.

Reafirmem, un cop més, el nostre rebuig a les actuacions judicials i policials en curs contra el moviment, reiterem el nostre suport a les persones processades i a les que poden encausar en un futur i anunciem que, lluny d’espantar-se de la persecució, el moviment 15-M continuarà sortint al carrer i treballant per deixar ben clar que “no som mercaderies en mans de polítics i banquers”.

Finalment, fem una crida a concentrar-nos contra l’actuació repressiva i contra les retallades a la plaça de Catalunya de Barcelona, avui dilluns a les 19 hores.

Tots i totes som 15-M.

#15mlliure

Signatures:

Assemblea de Sants, Assemblea de Gràcia, Assemblea del Casc Antic, Assemblea de Poble Nou, Assemblea de Sant Andreu, Assemblea de Clot-Camp de l’Arpa, Assemblea de Drets Socials de l’Eixample, Assemblea de Poble sec, Assemblea de Sarrià-San Gervasi, Assemblea de Sant Antoni, Assemblea del Raval, Assemblea Social Guinardó-Can Baró, l’Àgora lliure de l’Escala, Ateneu art i cultura de l’Escala.

Izquierda Anticapitalista, Revolta Global, En Lluita, CAJEI, COS, Endavant, Maulets, Partit Obrer Revolucionari – POR-Catalunya, Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya.


 Contra el proceso represivo al movimiento 15M

Hoy, día 3 de octubre han sido practicadas al menos tres detenciones a raíz de la protesta que tuvo lugar el 15 de junio de 2011, a las puertas del Parc de la Ciutadella de Barcelona. Queremos expresar todo nuestro apoyo a todas las personas que puedan verse represaliadas por estos hechos y el rechazo más firme al proceso jurídico-político que ha abierto la Audiencia Nacional.

El consejero de Interior del Govern de la Generalitat, Felip Puig y el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco están impulsando una operación represiva, con la colaboración de la Fiscalía General de Catalunya, contra un movimiento social masivo que está haciendo frente a las políticas de recortes presupuestarios, en ámbitos tan importantes como la enseñanza y la sanidad entre otros. En lugar de prestar atención al malestar ciudadano hacia la crisis y los recortes antisociales, los poderes fácticos responden con la represión y la criminalización de la disidencia. A esta situación hay que añadir el papel fundamental que una entidad tan antidemocrática y poco representativa como Manos Limpias ha tenido en este proceso. Ellos han sido los impulsores del proceso, presentando una querella criminal contra el 15-M ante la Audiencia Nacional. A todo ello se suma el proceso penal que están sufriendo 6 personas en los juzgados de Barcelona por la misma protesta.

Cabe destacar que la Audiencia Nacional es una institución heredera del ‘Tribunal de Orden Público’ franquista (TOP), un tribunal de excepción utilizado históricamente en casos con un cariz claramente político. Las personas que afrontarán este procedimiento son acusadas de un delito “Contra las Instituciones del Estado”, delito que no ha sido nunca aplicado a las múltiples protestas acaecidas ante los diversos parlamentos autonómicos, el Congreso de los Diputados o el Senado. Tampoco pasó el año 1984 cuando, hay que recordarlo, una multitud de militantes de Convergencia Democràtica de Catalunya, congregados a las puertas del Parlament, protagonizó una protesta mucho más contundente que la del 15 de junio, en este caso contra los diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya. Entonces, los dirigentes convergentes no hicieron ninguna referencia a la honorabilidad de una de “las máximas instituciones del país”.

Entendemos estas actuaciones no como una acción contra personas específicas-que en todo caso serían chivos expiatorios – sino como un ataque al conjunto del movimiento 15M. Un movimiento con un apoyo social muy elevado que encabeza la crítica al actual sistema de representación política, así como a las medidas económicas de austeridad neoliberal promotoras de segregación y exclusión social.

La convocatoria del 15 de Junio ​​de 2011 fue una decisión tomada a partir del debate público, abierto, transparente y horizontal que tuvieron las multitudinarias asambleas de entonces. Es por ello que creemos que este proceso constituye un ataque a todo el movimiento.

Esta protesta fue instrumentalizada y exagerada por el consejero de Interior Felip Puig y el gobierno con imágenes hábilmente construidas, como la de la llegada del presidente de la Generalitat y otros miembros del Gobierno en helicóptero al Parlamento. El objetivo de Convergencia i Unió (CiU) con todas estas cortinas de humo ha sido suficientemente claro: desviar la atención pública de lo que estaba pasando dentro del hemiciclo, donde se debatían unos presupuestos antisociales absolutamente ilegítimos, en tanto que no constaban en ningún programa electoral y no pasaron por ningún referéndum vinculante.

Sin embargo, el domingo 19 de junio una marea humana de más de 200.000 personas respondió tanto al montaje político como las graves recortes sociales sufridas por la población catalana en los últimos meses, manifestándose bajo el lema ‘La calle es nuestra , no pagaremos vuestra crisis “.

Reafirmamos, una vez más, nuestro rechazo a las actuaciones judiciales y policiales en curso contra el movimiento, reiteramos nuestro apoyo a las personas procesadas y las que pueden encausar en un futuro y anunciamos que, lejos de asustarse de la persecución , el movimiento 15-M continuará saliendo a la calle y trabajando para dejar bien claro que “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”.

Finalmente, hacemos un llamamiento a concentrarnos contra la actuación represiva y contra los recortes en la plaza de Catalunya de Barcelona, ​​hoy lunes a las 19 horas.

Todos y todas somos 15-M.

# 15mlliure

Firmas:

Assemblea de Sants, Assemblea de Gràcia, Assemblea del Casc Antic, Assemblea de Poble Nou, Assemblea de Sant Andreu, Assemblea de Clot-Camp de l’Arpa,Assemblea de Drets Socials de l’Eixample, Assemblea de Poble sec, Assemblea de Sarrià-San Gervasi, Assemblea de Sant Antoni, Assemblea del Raval, Assemblea Social Guinardó-Can Baró, l’Àgora lliure de l’Escala, Ateneu art i cultura de l’Escala.

Izquierda Anticapitalista, Revolta Global, En Lluita, CAJEI, COS, Endavant, Maulets, Partit Obrer Revolucionari – POR-Catalunya, Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya.


Against the Repression of the 15-M Movement

Today, 3rd of October 2011, at least three people were arrested in Barcelona for alleged charges relating to the protest which took place on June 15, 2011 at the gates of the Parc de la Ciutadella. We express our full support to all persons who might be affected by these events, and our strong rejection of the legal and political process launched by the National Court (Audiencia Nacional in Spanish).

The Minister of Interior of the Catalan Government Felip Puig and the judge of the National Court Eloy Velasco hand in hand with the Attorney General of Catalonia launched a crackdown wave against a popular social movement that is addressing social cuts in such important areas (i.e. education, health… etc). Instead of addressing the citizens´ malaise towards the anti-social cuts and the crisis, the powers decided to respond with repression and criminalization of dissent. In all of this we shouldn´t forget the important role played by such an undemocratic and unrepresentative entity as Manos Limpias. They have been the driving force behind this crackdown through the complaint they filed to the National Court against the 15-M activists.  We also add to this the ongoing court-case against 6 activists from that same protest.

Significantly, the Spanish National Court is the heiress institution of dictator Franco´s  ‘Public Order Court’  (TOP), a special court historically used in cases with a clear political character. People facing this procedure are accused of a crime “against the institutions of the state”, a crime that has never been applied to protests that occurred in front of various autonomous parliaments, the Congress of Deputies or the Senate. Nor was it applied in 1984 when a crowd of militants of the Convergència Democràtica de de Catatlunya (Democratic Convergence of Catalonia) gathered at the gates of Parliament and staged a protest much stronger than the one on June 15th 2011, against the deputies of the Partit dels Socialistes de Catalunya. Back then, the leaders made no reference to the honor of “the highest institutions of the state.”

We don´t view these developments as an action against specific individuals, which in any case would be scapegoats – but as an attack on the whole 15-M movement. A widely-popular social movement with an elevated criticism of the current system of political representation, as well as neoliberal economic austerity measures that promote segregation and social exclusion. The call of June 15, 2011 was a decision taken after a public, open, horizontal and transparent debate during one of the popular assemblies. That is why we believe the recent crackdown is an attack on the whole movement.

The protest in question was manipulated and blown-out-of-proportion by the Minister of Interior Felip Puig and by the government using skillfully constructed images. For example the arrival of the President of the Government and other government members to the Parliament by helicopters. The aim of Convergencia i Unio (CiU) with all these smoke screens was clear enough: to divert public attention from what was happening inside the chamber where they were discussing totally illegitimate antisocial budgets. Budgets that were not mentioned in any electoral program or  subjected to a binding referendum.

However, on Sunday June 19th,  a human tide of more than 200,000 people responded to both the political manipulation and the severe social cuts suffered by the Catalan population in recent months. Thousands took to the streets under the slogan ‘The street is ours, we will not pay for your crisis.”

We reaffirm our rejection of the current judicial and police crackdown against the movement, we reemphasize our support for those prosecuted and those who may be prosecuted in the future. We announce that far from being frightened of persecution, the 15-M movement will continue taking to the streets and working to make it very clear that “we are not merchandise in the hands of politicians and bankers.”

Finally, we call for a demonstration today in Plaza Catalonia in Barcelona at 7 p.m. against the crackdown and the social cuts.

WE ARE ALL 15-M

Twitter hashtag: # 15mlliure

Signatories

Assemblea de Sants, Assemblea de Gràcia, Assemblea del Casc Antic, Assemblea de Poble Nou, Assemblea de Sant Andreu, Assemblea de Clot-Camp de l’Arpa,Assemblea de Drets Socials de l’Eixample, Assemblea de Poble sec, Assemblea de Sarrià-San Gervasi, Assemblea de Sant Antoni, Assemblea del Raval, Assemblea Social Guinardó-Can Baró, l’Àgora lliure de l’Escala, Ateneu art i cultura de l’Escala.

Izquierda Anticapitalista, Revolta Global, En Lluita, CAJEI, COS, Endavant, Maulets, Partit Obrer Revolucionari – POR-Catalunya, Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya.

Font/Fuente/Source: http://www.acampadadebarcelona.org/index.php/ca/acampadabcn/item/423-contra-la-repressi%C3%B3-al-moviment-15m

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s